Tổng hợp tình hình công khai,Tong hop tinh hinh cong khai