Quy chế tuyển sinh và đào tạo lái xe năm 2017,Quy che tuyen sinh va dao tao lai xe nam 2017
Trang chủ » Thông tin Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh và đào tạo lái xe năm 2017

Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng thống nhất đối với giáo viên, học sinh, các cán bộ quản lý, các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong toàn trường.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về công tác tuyển sinh và công tác quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Trường cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương 1.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng thống nhất đối với giáo viên, học sinh, các cán bộ quản lý, các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong toàn trường.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH LÁI XE

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh
- Là công dân Việt Nam
- Đủ tuổi, đủ sức khỏe, trình độ văn hóa và các điều kiện cần thiết theo quy định của Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT.
- Có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng.
Điều 4. Các hạng xe đưọc phép tuyển sinh đào tạo
Nhà trường chỉ tuyển sinh theo lưu lượng và đào tạo các hạng xe đã được Bộ GTVT và sở GTVT Hà Nội cấp phép là Hạng Al, Bl, B2, C/D, E. Không tuyển sinh ngoài hạng xe được phép đào tạo này.
.........
Xem chi tiết thông tin Quyết định tại đây