Thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2021, Thuc hien du toan thu chi ngan sach quy 2 nam 2021