Quyết định thành lập Ban kiểm tra công tác đào tạo năm học 2017-2018,Quyet dinh thanh lap Ban kiem tra cong tac dao tao nam hoc 2017-2018

Trang chủ » Quản lý chất lượng

Quyết định thành lập Ban kiểm tra công tác đào tạo năm học 2017-2018

Quyết định Số:1280/QĐ-CĐGTVTTWI-ĐBCL ngày 25/8/2017 về việc thành lập Ban kiểm tra công tác đào tạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I, năm học 2017-2018. Ban kiểm tra công tác đào tạo có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các hoạt động dạy - học của giáo viên và HSSV trong toàn trường năm học 2017-2018 theo kế hoạch; Tham mưu đề xuất các giải pháp để duy trì và cải tiến các hoạt động dạy và học góp phần hoàn hoàn thành các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.