TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Chuyên đề GDNN

Mở rộng không gian truyền thông, tạo chuyển biến nhận thức về GDNN

Mở rộng không gian truyền thông, tạo chuyển biến nhận thức về GDNN

“Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò, sứ mệnh quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên nhận thức của người dân, xã hội về GDNN chưa tương xứng với vị trí, vai trò này. Khái niệm hệ sinh thái truyền thông GDNN bởi thế lần đầu tiên được đề cập với mong muốn đa dạng hóa hình thức truyền thông, đảm bảo truyền tải đầy đủ, kịp thời các hình ảnh GDNN đến mọi người, mọi lúc, mọi nơi”.

Album ảnh