Phòng Đào tạo

#
Trang chủ » Phòng Đào tạo

Thạc sĩ: Nguyễn An - Trưởng phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Phòng Đào tạo được thành lập ngay sau khi thành lập Trường (ngày 18/7/1968) với tên gọi là Phòng Giáo vụ, đến năm 1992 đổi tên thành Phòng Đào tạo

CHỨC NĂNG

    Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mặt công tác: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy mô và loại hình đào tạo; điều hành kế hoạch và quy chế đào tạo; Thực hiện các công việc về giáo vụ; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức tuyển sinh, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của Nhà trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:

+ Lập các bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề.
 

Cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo


+ Theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề, thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Bộ Giao thông vận tải và của Hiệu trưởng.
 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

1. Phùng Văn Kịa (1968 - 1969) 7. Bùi Quốc Thịnh (2007 - 2012)
2. Lê Minh Sáng (1969 – 1978) 8. Dương Thế Anh (2012 - 2015)
3. Đặng Xuân Kim (1979 - 1984) 9. Phạm Đức Toàn (2015-2016)
4. Đào Văn Đường (1984 - 1994) 10. Đông Anh Nam (2017 – 2021)
5. Phạm Đức Ân (1994 - 1997) 11. Nguyễn An (T11/2021 – nay)
6. Hồ Đức Cần (1997 - 2007)  

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải các năm: 1993, 1996, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016.

- Bằng khen “Công đoàn phòng Đào tạo có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Công đoàn năm 1999”.

- Bằng khen “Cán bộ giáo viên phòng Đào tạo có nhiều thành tích công tác 2000 - 2002 góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen “Cán bộ giáo viên phòng Đào tạo có nhiều thành tích công tác 2010- 2012 góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ. s


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ