Phòng Công tác HS - SV

#
Trang chủ » Phòng Công tác HS - SV

ThS. Nguyễn Hữu Hợp
Trưởng phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Cùng với sự hình thành và phát triển, đi lên của Nhà trường, công tác quản lý giáo dục học sinh ngày càng được nâng cao về chất lượng và quy mô quản lý. Tổ Quản sinh (theo thời gian Tổ lần lượt trực thuộc Ban Quản lý học sinh; Phòng Quản lý giáo dục học sinh, Phòng Nhân chính, Phòng Đào tạo). Đến ngày 31/12/2008 Hiệu trưởng Nhà trường đã ra Quyết định số 848/QĐ-CĐNGTVTTWI-TCHC thành lập Phòng Công tác HSSV.

CHỨC NĂNG

    Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, tham mưu, thực hiện công tác giáo dục quản lý học sinh, sinh viên và quản lý ký túc xá học sinh, sinh viên nhà trường, quản lý thư viện HSSV.

NHIỆM VỤ

- Phối hợp với Đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, công tác xã hội, giao lưu ngoại khóa…

- Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, tư tưởng trong học sinh, sinh viên. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện đạo đức, tư tưởng trong học sinh, sinh viên. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất biện pháp, kế hoạch, tổ chức học chính trị, nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm cho học sinh, sinh viên.

- Quản lý quá trình rèn luyện của xá học sinh, sinh viên; tổng kết, đánh giá và chấm điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong từng học kỳ, năm học.

- Phối hợp với Đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, công tác xã hội, giao lưu ngoại khóa…

- Tham gia các Hội đồng thi đua xét cấp học bổng, trợ cấp, khen thưởng và kỷ luật xá học sinh sinh viên.

- Là cầu nối giữa các HSSV, phụ huynh với Ban giám hiệu và các đơn vị tổ chức trong trường.


Cán bộ nhân viên Phòng Công tác HSSV

 - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao./.

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ

TT
Họ và tên
Năm đảm nhiệm chức vụ
01
Nguyễn Phong  
 
02
Đào Văn Đường
1998 - 1999
03
Đào Duy Mực
1999 - 2000
04
Trần Quang Linh
2007 - 2011
05
Đào Duy Mực
2011 - 2013
06
Tạ Tuấn Minh
2013 - 2015
07
Nguyễn Hữu Hợp
2015 - nay

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bộ Trưởng Bộ giao thông vận tải tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy năm học 2004 – 2005.

- Bộ Trưởng Bộ giao thông vận tải tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2009, 2012, 2016, 2017.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ