Thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 4.2019,Thuc hien du toan thu chi ngan sach quy 4 2019