Thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II/2020,Thuc hien du toan thu chi ngan sach quy II2020