Thông báo về việc triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg,Thong bao ve viec trien khai ho tro nguoi su dung lao dong dao tao boi duong nang cao trinh do ky nang nghe de duy tri viec lam cho nguoi lao dong theo Quyet dinh so 232021QD-TTg

Trang chủ » Chuyên đề GDNN