Thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3/2022,Thuc hien du toan thu chi ngan sach quy 32022