Công nhân kỹ thuật cao có vai trò rất quan trọng trong sản xuất,Cong nhan ky thuat cao co vai tro rat quan trong trong san xuat