THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019,THONG BAO VE VIEC TO CHUC CHUONG TRINH HUONG DAN LAI XE AN TOAN NAM 2019