HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2019 - 2020,HOP PHU HUYNH DAU NAM HOC 2019 - 2020