CCT1 đăng cai tổ chức Kỳ thi tay nghề Ngành GTVT năm 2019,CCT1 dang cai to chuc Ky thi tay nghe Nganh GTVT nam 2019