THÔNG BÁO HỌC SINH, SINH VIÊN TRỞ LẠI HỌC TẬP BÌNH THƯỜNG TỪ NGÀY 02/03/2020,THONG BAO HỌC SINH SINH VIEN TRO LẠI HỌC TẠP BINH THUONG TU NGAY 02032020