Thông báo v/v tổ chức cho HSSV học tập trở lại ngày 4/5/2020,Thong bao vv to chuc cho HSSV hoc tap tro lai ngay 452020