THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH,THONG BAO MO LOP BOI DUONG KY NANG MEM CHO HOC SINH