Thông báo nghỉ học từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020,Thong bao nghi học tu ngay 1082020 den het ngay 1682020