THÔNG BÁO NGHỈ QUỐC KHÁNH 02/9/2020,THONG BAO NGHI QUOC KHANH 0292020