Phòng Khoa học và HTQT
Trang chủ » Phòng Khoa học và HTQT
Giới thiệu chung:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 783/QĐ-CĐNGTVTTW1-TCHC ngày 25/03/2016
Chức năng:
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Trường.
Quyền hạn và nhiệm vụ:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hàng năm, dài hạn, về nghiên cứu khoa học - công nghệ đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường;
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ và chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học - công nghệ;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổng hợp các đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định giáo trình, bài giảng, tổ chức thẩm định, xét duyệt về nội dung các đề xuất đề tài khoa học - công nghệ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Trường;
- Là đầu mối tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao;
- Trình Hiệu trưởng quyết định việc giao, điều chỉnh kế hoạch khoa học - công nghệ hàng năm cho các đơn vị, cá nhân trực thuộc Trường;
- Là đầu mối tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học theo kế hoạch được giao;
- Tổ chức việc biên tập và phát hành Bản tin, Website của Trường;
- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học - công nghệ; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ;
- Thường trực Hội đồng khoa học - Công nghệ của Trường.
Về hoạt động hợp tác quốc tế
Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch họp tác quốc tế, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường cập nhật thông tin về nguồntài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế, đề xuất các dự án hợp tácquốc tế về lĩnh vực đào tạo và ứng dụng sản xuất;
- Chủ trì quản lý, giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, cung cấp thông tin và giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác nước ngoài.
Quản lý đoàn ra, đoàn vào
- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch, dự trùkinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường;
- Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị liên quan, đề xuất với Hiệu trưởng cử Cán bộ công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Trường đi học tập, bồi dưỡng nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;
- Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Trường theo kế hoạch hợp tác giữa Trường với các tổ chức quốc tế;
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý cán bộ viên chức, người lao động hợp đồng đi nước ngoài; quy chế quản lý người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Trường theo quy định của pháp luật.
Về các dự án hợp tác quốc tế
- Giúp Hiệu trưởng theo dõi, quản lý việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Trường theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các nội dung liên quan đến các dự án, chương trình hợp tác quốc tế của Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đối tác thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Hiệu trưởng;
- Quản lý cán bộ viên chức, người lao động và tài sản thuộc Phòng theo qui định;
- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Minh Nhất (5/2016 đến nay)DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Minh Nhất Trưởng phòng 0988.281.866 (khhtqt.gtvttw1@gmail.com)
2 Nguyễn Thị Lĩnh Giáo viên  
3 Lương Xuân Trường Nhân viên  
3 Nguyễn Hữu Trường Giáo viên