Phòng Khoa học và HTQT

Trang chủ » Phòng Khoa học và HTQT

Thạc sĩ: Đông Anh Nam - Phụ trách Phòng

GIỚI THIỆU CHUNG

    Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 783/QĐ-CĐNGTVTTW1-TCHC ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I.

CHỨC NĂNG

    Tham mưu, giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, và liên kết, hợp tác giữa Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc trường xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hàng năm, dài hạn, về nghiên cứu khoa học - công nghệ đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy chế về quản lý hoạt động khoa học - công nghệ và chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học - công nghệ;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế, duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế; đề xuất các dự án họp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo và ứng dụng sản xuất;

- Làm đầu mối tiếp nhận, triển khai các hoạt động liên kết đào tạo, thực tập, lao động xuất khẩu với các cơ quan, tổ chức nước ngoài;

- Thu thập, làm đầu mối tiếp nhận thông tin về nhu cầu tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của 


Cán bộ nhân viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
các doanh nghiệp nước ngoài; cung cấp thông tin, giới thiệu nơi thực tập và việc làm cho học sinh - sinh viên.


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

     Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế đã giúp Nhà trường thực hiện tốt việc quản lý, và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác cùng các tổ chức quốc tế, cụ thể:

- Tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện thành công 31 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp bộ, 119 đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở và tương đương.

- Thực hiện tốt việc xây dựng, kết nối, và củng cố mối quan hệ với các tổ chức quốc tế; là đầu mối thực hiện các dự án cùng các tổ chức như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Hội đồng Anh (BC),…
 

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA PHÒNG

TT
Họ và tên
Chức vụ
01
Đông Anh Nam
Phụ trách phòng
02
Nguyễn Hữu Trường
Giáo viên
03
Nguyễn Thị Lĩnh
Giáo viên
 
   

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐƠN VỊ


Bảo vệ dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” tại trụ sở ADB.

Hợp tác cùng các tổ chức quốc tế

Tổ chức nghiệm thu đề tài, dự án Khoa học công nghệ
các cấp

Tổ chức thực hiện các hội thảo khoa học