Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trang chủ » Phòng Khảo thí và ĐBCL
Giới thiệu chung:
Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 16/06/2015 trên cơ sở Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.
Chức năng:
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng trong giáo dục của Nhà trường.
Nhiệm vụ:
- Về công tác khảo thí:
+ Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức phi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
+ Nghiên cứu đưa ra các giải pháp và xây dựng quy chế về công tác khảo thí cũng như thời gian thực hiện như: Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi và đề thi các loại, tổ chức các kỳ thi, tập hợp, lựa chọn đề thi, tổ chức in sao đề thi theo chế độ bảo mật, triển khai coi thi, giám sát thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi đảm bảo tính khách quan và chính xác trong đánh giá.
- Về công tác bảo đảm chất lượng đào tạo:
+ Triển khai các hoạt động đánh giá và tự kiểm định chất lượng.
+ Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên. Đánh giá khả năng làm việc của học sinh, sinh viên được đào tạo tại Trường sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu xã hội.
+ Triển khai, đánh giá quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm của Nhà trường. Xây dựng quy trình, các bảng biểu đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị trong trường thực hiện.
+ Tổ chức tự kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho tất cả các đơn vị trong toàn Trường. + Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng về công tác quản lý chất lượng đào tạo; đề xuất, tổ chức thực hiện cải tiến hệ thống quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.
+ Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp, thống kê, lưu trữ số liệu, báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Bùi Hải Bằng (T6/2016 - nay)
Thông tin liên hệ:
Phòng Khảo thí $ Đảm bảo chất lượng - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: 0433.863.446; Email: khaothi@gtvttw1.edu.vn
 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Bùi Hải Bằng Trưởng phòng 0913.399.192 (buihaibang@gmail.com)
2 Đặng Bích Thủy Giáo viên  
3 Nguyễn Thị Dung Giáo viên  
4 Nguyễn Xuân Nam Nhân viên  
5 Nguyễn Hoàng Hiệp Giáo viên  
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định thành lập Phòng