Khoa Công nghệ ô tô
Trang chủ » Khoa Công nghệ ô tô
Giới thiệu chung:
Khoa Công nghệ ô tô được thành lập ngày 17/06/2015 trên cơ sở tổ Công nghệ ô tô thuộc khoa Cơ khí trực thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I.
Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng
Là đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng quản lý thực hiện đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành Công nghệ Ô tô ở bậc Cao đẳng nghề và thấp hơn.
- Nhiệm vụ:
+ Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước Hiệu trưởng.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường.
+ Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên thuộc khoa.
+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được sự phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
+ Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc để phục vụ đào tạo.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và nhân viên.
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn với thực tế sử dụng.
+ Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc quản lý HSSV đi thực tập và trải nghiêm thực tế theo kế hoạch của Nhà trường.
+ Tham gia và tổ chức hoạt động thi giảng viên, giáo viên giỏi, học sinh, sinh viên giỏi các cấp theo kế hoạch hàng năm.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.
Trưởng đơn vị qua các thời kỳ:
1. Nguyễn Thịnh (T12/2016)
Thông tin liên hệ:
Khoa Công nghệ ô tô - Trường Cao đẳng GTVTTWI
Điện thoại liên hệ: 02432979158;
Email: cnoto.gtvttw1@gmail.com 
 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ
STT Họ tên Chức vụ Liên Hệ
1 Nguyễn Thịnh Trưởng khoa 0968018138
2 Nguyễn Hữu Trường Giáo viên 0976138313
3 Phan Thanh Nam Giáo viên 0976172887
4 Vũ Trọng Nghĩa Giáo viên 0978034954
5 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên 01674666441
6 Bùi Văn Dũng Giáo viên 0971005389
7 Bùi Ngọc Sơn Giáo viên 01653869292
8 Nguyễn Đại Thắng Giáo viên   01647985964
9 Đào Như Quyền Giáo viên  0973936591
10 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên  0974062566
11 Phùng Thế Hồng Giáo viên  0979735638