Thực hiện dự toán thu chi ngân sáng 6 tháng đầu năm 2023,Thuc hien du toan thu chi ngan sang 6 thang dau nam 2023