Thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2023,Thuc hien du toan thu chi ngan sach quy III nam 2023