THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN,THU MOI THAM DINH GIA TAI SAN