Thông tin Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh và đào tạo lái xe năm 2017Quy chế tuyển sinh và đào tạo lái xe năm 2017

Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng thống nhất đối với giáo viên, học sinh, các cán bộ quản lý, các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trong toàn trường.

Album ảnh