TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I - TRUONG CAO DANG GIAO THONG VAN TAI TRUNG UONG I


Chuyên đề GDNN

8 nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục nghề nghiệp trong năm 2021

8 nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục nghề nghiệp trong năm 2021

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội. Ngày 05/02/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức họp thảo luận về nhiệm vụ, kế hoạch triển khai năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Album ảnh